Exponeringsscenarier

Så gör du för att uppfylla lagkraven i REACH-förordningen
Exponeringsscenarier är dokumentation som ska bifogas till säkerhetsdatablad för rena ämnen. Syftet med informationen är att skydda både människors hälsa och miljö för skadlig exponering under ämnets livscykel. Som slutanvändare gäller det att identifiera lämpliga exponeringsscenarier och följa de skyddsåtgärder som anges.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• När säkerhetsdatablad krävs, hur de ska vara utformade och vilka krav som ställs på mottagaren
• När det ska finnas exponeringsscenarier som bilaga till säkerhetsdatabladet och vad som krävs av mottagaren
• Nationell kemikalielagstiftning och myndigheternas ansvarsområden.
• Syftet med REACH-förordningen och de olika roller som ett företag kan ha
• Hur exponeringsscenarier utarbetas baserat på toxikologisk information
• Hur du identifierar lämpliga exponeringsscenarier som beskriver hanteringen och avgör vad som krävs för att följa det.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö eller yttre miljö. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare får en heltäckande förståelse av exponeringsscenarier och vad som krävs för att uppfylla lagkraven samt praktisk vägledning (checklistor) för mottagandet av exponeringsscenarier.

Explizit