Kemiska Hälsorisker

Trygg och säker hantering av kemiska produkter
På många arbetsplatser hanteras farliga kemiska produkter. Dessutom kan skadliga ämnen bildas eller frigöras vid exempelvis mekanisk bearbetning och uppvärmning av material. Utbildningen går igenom grundläggande toxikologiska begrepp och vilka negativa effekter som exponeringen kan ge upphov till.

Riskbedömningsdelen baseras på Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och syftar till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall. Vi utgår från kemiska produkter som ni hanterar eller utdelade fiktiva fall där ni får möjlighet att självständigt göra en bedömning av riskerna och vilka åtgärder som krävs. Teori varvas med våra rekommendationer och diskussioner.

Utbildningen går igenom
• Faror med kemiska produkter samt vilka ämnen och produkter som bör undvikas helt.
• Grundläggande toxikologi (exponering och upptag, dos-respons och halveringstider).
• Olika typer av skador som exponeringen orsaka.
• Riskbedömning enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och riskvärdering.
• Särskilda regler för vissa produkter samt märkning av behållare och rörledningar (AFS 2011:19).
• REACH och CLP: Vilka krav ställer europeisk kemikalielagstiftning på riskbedömning av kemiska produkter?

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om arbetsmiljöfrågor och vill få en djupare förståelse för hur kemiska ämnen i vår omgivning påverkar oss. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter.

Mål med utbildningen
Att du som deltagare får en heltäckande förståelse för faror med kemiska ämnen/produkter samt att du kan vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna. Målsättningen är att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Explizit