Utfasning och Substitution

Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier?
Utfasning och substitution av kemikalier är något som både tillverkare och användare av kemiska produkter måste arbeta med. Enligt miljöbalken är företag skyldiga att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga alternativ. EUs kemikaliemyndighet arbetar kontinuerligt med att förbjuda särskilt farliga ämnen som ingår i produkter och material. Dessutom står det klart att ännu strängare begränsningar för vissa ämnen eller ämnesgrupper är att vänta.

För företag och organisationer ger det stora fördelar att anpassa sig till utvecklingen. Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter underlättas. Dessutom blir produkterna attraktivare på en allt mer hållbarhetsdriven marknad.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Lagstiftning och regelverk som begränsar och reglerar användningen av kemiska produkter.
– Hur man identifierar ämnen som bör fasas ut
– Exempel på ämnen eller ämnesgrupper som bör fasas ut.
– Principer för att hitta alternativa produkter
– Databaser och andra verktyg som kan användas vid substitution
– Arbetsgång för substitutionsarbetet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer i organisationen med ansvar för produktutveckling
– Personer med ansvar för inköp av kemiska produkter
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvariga– Kvalitetsansvariga– Dig som arbetar med frågor som rör yttre miljö.

MÅL MED UTBILDNINGEN:Efter avslutad kurs ska deltagarna
– kunna ange de farliga egenskaper som utfasningsämnen förknippas med
– kunna motivera arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter
– kunna sätta upp kriterier och välja lämpliga databaser/listor för utfasningsarbetet
– ha en överblick om utfasningsämnen inom olika ämnesgrupper
– förstå och tillämpa de viktigaste principerna för hur man hittar mindre farliga alternativ
– veta hur man kan strukturera substitutionsarbetet, hitta alternativa ämnen/produkter/metoder och sammanställa information för jämförelse.

Explizit