Kundbrev från Environment oktober 2018

Lagstiftning

Hygieniska gränsvärden och Kemiska arbetsmiljörisker
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker, förskrifterna började gälla 21 augusti 2018.
Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, implementerar ett EU-direktiv med indikativa gränsvärden, 2017/164/EU, samt en del andra ämnen. Ämnena som fått ändringar är markerade med # samt att de fått årtalet 2018 i listan med gränsvärden. Samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015:7, om hygieniska gränsvärden.
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, har uppdaterats med ändringar i AFS 2018:2. Ändringarna innebär bland annat att fem ämnen tas bort från bilaga 1, grupp B, ämnen som endast får hanteras efter tillstånd. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar. De fem ämnena är 1,2-Dibrometan (etyldibromid), Hydrazin, 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan), Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol) och Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat).

Restriktionslistor i Chemsoft

Restriktionslistorna AFS 2018:1 HGV samt AFS 2011:19 Grupp A och B är uppdaterade med de senaste ändringarna.
Vi har även uppdaterat dessa listor med ämnen som ingår i ämnesgrupper, detta för att listorna ska vara så heltäckande som möjligt. Det kan dock finnas fler ämnen som tillhör ämnesgrupper som inte finns med i vår lista.
Vår rekommendation är att ni vid riskbedömningar kontrollerar vilka ämnen som ger träff på listan för hygieniska gränsvärden och vilka gränsvärden som anges i säkerhetsdatabladet. Exempelvis finns det generella gränsvärden för damm och oljedimma som inte ger träff i Chemsoft.

Andra restriktionslistor i Chemsoft som nyligen uppdaterats är Kandidatlistan, SIN-list och Kemikalieinspektionens PRIO-listor riskminskning, utfasning och utfasning utan komplexa kolväten.
ECHA publicerade tio nya SVHC-ämnen på Kandidatförteckningen den 27 juni 2018 och den innehåller nu 191 ämnen.
ChemSec uppdaterade SIN-list i juni 2018 med 6 nya ämnen.
Kemikalieinspektionens PRIO-databas uppdaterades senast i september 2018 med nya ämnen och nya bedömningar.

Chemsoft

Manualen för Chemsoft har uppdaterats med de senaste nyheterna och finns att hämta på Kundportalen.

Marknad

Yara valde Chemsoft globalt och implementerar land för land
Vi på Explizit är stolta över att Yara valde Chemsoft förra året, som kemikaliehanteringssystem. Yara tog ett globalt beslut som påverkar alla länder och regioner som Yara är verksam i. Nu implementerar Yara Chemsoft i land för land.
 Yara behövde en SDS-databas tillsammans med ett HSEQ-verktyg för att göra riskbedömningar. De utvärderade fyra alternativ under 2017. I slutet på året beslutade Yara sig för Chemsoft. Chemsoft blev valt på grund hur flexibelt systemet är för att ge förutsättningar för att tillgodose många länders och regioners krav.
Idag har Yara implementerat Chemsoft i Tyskland. Sverige och Danmark är på gång nu i höst. Flera länder tittar på att bli nästa; kanske blir det Canada.

Frukostseminarium

Explizit bjuder återigen in till frukostseminarium
I juni bjöd vi in till vårat första frukostseminarium och eftersom det blev mycket omtyckt har vi nu bestämt oss för att göra en fortsättning. Under v 41 kommer vi att hålla ett nytt seminarium på samtliga kontor med temat:
Nya regler kring Hygieniska gränsvärden och Kemiska arbetsmiljörisker
Vi går kortfattat igenom de förändringar som skett och vad som kan behöva göras för att uppfylla kraven. Efter vår genomgång blir det diskussioner och erfarenhetsutbyte kring frågan: Hur hanterar och bedömer ni ämnen med hygieniska gränsvärden?
Mer information och datum för respektive ort finns på vår hemsida via länken: https://explizit.se/frukostseminariumpage/

Explizit