Varför säkerhetsdatablad

När krävs ett säkerhetsdatablad?

Lagstiftningen som ligger till grund för när säkerhetsdatablad krävs och hur de ska vara utformade återfinns i REACH-förordningen. Beroende på produktens klassificering och innehåll måste leverantören tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för yrkesmässig användning vid levererans eller på begäran.

Leverantören måste tillhandahålla ett säkerhetsdatablad senast vid leverans om produkten är klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen, är ett PBT/vPvB-ämne eller är ett ämne som återfinns på ECHAs kandidatlista.

Leverantören är även skyldig att leverera ett säkerhetsdatablad på begäran för produkter som uppfyller andra kriterier enligt REACH-förordningen. Bland annat gäller detta produkter som innehåller PBT/vPvB-ämnen eller ämnen på kandidatlistan om halten är lika med eller överstiger 0,1 viktprocent samt ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

Vår rekommendation är att alltid tillhandahålla säkerhetsdatablad för kemiska produkter och även för varor som innehåller farliga kemiska ämnen. Att tillhandahålla säkerhetsdatablad för era produkter ger ett seriöst intryck och är ett konkret bevis på att ni är tar ansvar för människors hälsa och miljöpåverkan.


SDS-kolumn