Riskbedömning – Kemiska Arbetsmiljörisker

Utbildning i att bedöma och minska kemiska arbetsmiljörisker
Kemikalier och dess användning innebär risker i många verksamheter. Risker för både hälsa och miljö. Lagar och regler skall följas för att skydda människor och miljö mot dessa risker. Företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen som förekommer. Man behöver också vidta åtgärder. På denna endagsutbildning lär du dig hur man arbetar med riskbedömning. En genomgång på hur man hittar information, vidare vilka typer av hantering som ska riskbedömas samt genomgång av de skyddsåtgärder som ska vidtas.

Utbildningen riktar sig till:
• Dig med arbetsmiljöansvar
• Miljöchefer
• Miljösamordnare
• Dig med ansvar för skydd och säkerhet
• Skyddsombud
• Dig som ska delta vid riskbedömningar

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning
– Vad säger lagstiftningen?
– Vilka verksamheter som måste bedöma sina kemikalierisker
– Vem som är ansvarig för att risker bedöms
– Vilka medarbetare som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö (Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR ämnen, Lösningsmedel)

3. Olika typer av riskbedömning
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Kemikalierisker för miljön, var finns de?
– Säkerhetsrisker var finns de?

4. Riskbedömningsmetodik
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning med genomgång

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;
– känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning,
– ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor i arbetsmiljön,
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierisker för miljön,
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierelaterade risker för brand och explosion,
– känna till hur man dokumenterar en riskbedömning och
– känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas

Explizit